Gasztrokaland
Az ízek világa - a világ ízei

ÚJ GASTROVAT MAGAZIN


A mai híres emberem:
Az első magyar, aki Vergiliust fordított…
Történelem: Ez történt november 22 - én…
Gasztronómia: Erdélyi Lakomák…
Klement András gyűjtéséből…
1.144.szám
Baróti Szabó Dávid

Baróti Szabó Dávid (Barót, 1739. április 10. – Virt, 1819. november 22.) költő és nyelvújító, jezsuita, később világi pap és tanár.
Bessenyeiék fellépése példát és buzdítást adott az új magyar irodalomnak. Országszerte számosan érezték nemzeti-politikai feladatnak magyarul verset írni. Ugyanakkor a francia eszméktől megrészegült bécsi testőrök verstanilag nem hoztak többet, mint hogy az eddig négyes rímelésű tizenketteseket a francia alexandrinus példájára párrímesen használták. Az újfajta mondanivalók pedig új kifejezőmódokat igényeltek. Közben azonban időbelileg még a franciások fellépése előtt, Ráday Gedeon kikísérletezte a magyar hexametert, példákon bebizonyítva, hogy nyelvünk prozódiája alkalmas az antik görög-latin versformarendszer átvételére. Ugyancsak Ráday jött rá a rímes jambus lehetőségére és dallamosságára. Mind a klasszicizáló antik formákén és a rímes-időmértékes nyugati formákén - tovább lehetett menni. És alighogy a franciásnak nevezett felvilágosodott racionalista Bessenyei-féle irodalom időszerű jeladása új költészetre lelkesítette a nemzetet, egymás után megindult egy programszerűen klasszicizáló költészet, amelyet deákosnak neveztek, és egy rímesen skandáló, hangvételében szentimentális költészet, amelyet németesnek hívtak.
A deákos iskola Baróti Szabó Dávid fellépésével kezdődik. Hamarosan odacsatlakozik Rájnis József és a nyelvtudós Révai Miklós, előkészítve a további utat Virág Benedek, majd Berzsenyi Dániel felé.
A franciások azonban nemcsak új hangot hoztak, hanem baráti közösséget is alkottak, és egységes politikai arcvonalként álltak az elavult világképpel szemben; még ha volt is közöttük, aki érzelmileg rokonszenvezett a feudális-patriarchális múló világgal - mint Orczy Lőrinc -, az is annyit vállalt a közös harcból, ameddig elmehetett. A deákosok azonban - habár együtt készítették elő az akkor izgalmasan újnak ható kifejezési lehetőségeket - sem baráti együttesbe nem tömörültek, sem politikai programot nem valósítottak meg, sőt szüntelen ellenségeskedéssel, egymást szidalmazva, az új eredményeket ki-ki csakis magának igényelve, egymás ellenére csiszolták a magyar nyelvet hajlékonyabbá az új mondanivalókhoz. Kétségtelen, hogy mind a hárman hozzátettek valamit a költői lehetőségek gazdagításához. De az úttörés érdeme Baróti Szabó Dávidé. És alighanem azt is elmondhatjuk, hogy hármuk között viszonylag ő a legköltőibb.
Baróti Szabó Dávid vallásos katolikus székely nemesi család fiaként, 1739-ben született. A gimnázium elvégzése után, tizennyolc éves korában a jezsuiták rendjébe lépett, egyetemi évei alatt görög és latin nyelvet, filozófiát és matematikát tanult, csak ezek befejezése után ment a teológiára, és igen képzett pap-tanárként harmincéves korában - 1769-ben - szentelték jezsuita pappá.

A politikai élettől távol élt. A felvilágosodástól korábban kifejezetten idegenkedett - hiszen pap volt, és valóban vallásos -, de még jobban idegenkedett a nemzetet elnyomó bécsi hatalomtól. A költészet volt a menedéke, benne élt a kitűnően ismert latin irodalomban, Vergilius életműve mindvégig a legfőbb olvasmányélménye volt. De ő maga is jól verselt, gyönyörűségből példáit követve, magamagának írt latin költeményeket.
1773-ban Mária Terézia eltörölte a jezsuita rendet. Tagjai mehettek tanárnak. A nagy képzettségű és kitűnően tanító Baróti Szabót szívesen látta bármelyik gimnázium. Előbb egy ideig Komáromban tanított, onnét került Kassára, ahol nyugalomba vonulásig köztisztelt és közkedvelt tanár volt.
Ekkorra már az újjászülető magyar irodalom híre eljutott Kassáig. Állítólag tanártársai biztatták Baróti Szabót, hogy ne latinul, hanem magyarul írjon. Egy Rauch Ignác nevű német szerzetestársa megismertette őt az akkori új német költészetben divatossá vált újmódi hexameterekkel. És Baróti bátran nekivágott a feladatnak. Kezdetben szinte kerékbe törte a magyar nyelvet, hogy belekényszerítse az antik versformák kalodájába. Ki kellett találnia hozzá a magyar prozódiát. Hol helyesen ismerte fel a nyelv törvényszerűségeit, hol tévedett; hol a formát áldozta fel az értelemnek, hol az érthetőséget a formának; tájszavakat kevert újmódi kifejezésekkel… De belekényszerítette a nyelvet a járomba, és olyan új verselési ízeket hozott létre, amelyeket sohasem ismert a régebbi magyar költészet.
Közben meghallotta, hogy Rájnis József, a kőszegi pap-költő is próbálkozik az antik formákkal, mutatványként elküldte neki néhány versét, és szívélyesen felszólította, hogy lépjenek fel együtt. Rájnis azonban rossz természetű ember volt, nem akart osztozkodni a dicsőségben, túlértékelte saját költői nagyságát, és verselméleti meggondolásokkal lebecsmérelve Baróti Szabó verseit, visszautasította a közös költői jelentkezést.
Mire Baróti Szabó maga adatta ki versgyűjteményét, amely 1777-ben Kassán meg is jelent ezzel a címmel: Új mértékre vett külömb külömb verseknek három könyvei.
A három könyv három részt jelentett: az első tartalmazta a tisztán hexameteres verseket, a második az alagyás, azaz elégiai formában, tehát disztichonban írottakat, a harmadik a lírai strófaszerkezetűeket. A kötet nemcsak azonnali feltűnést keltett, hanem igen heves vitát is váltott ki. Rájnist meghökkentette, hogy a lenézett Baróti Szabó lett az úttörő, és verstani érveléssel, igen durva hangon megtámadta Baróti Szabót. Ugyanakkor a hasonló verselési kísérletekkel bajlódó kitűnő nyelvész, Révai Miklós is megtámadta nyelvi és verstani erőszakosságaiért. Közben Rájnis és Révai sem értettek egyet a verstan törvényszerűségeiben. Baróti Szabó öntudatosan válaszolt. Rájnis a maga igazának védelmére egy egész verstant írt,
A magyar Helikonra vezérlő Kalauzt, amelynek túlzásaival természetesen se Baróti Szabó, se Révai nem értett egyet. Most már Rájnis is, Révai is sietett ki-ki a maga deákos verseit megjelentetni, és közben pocskondiázták egymást. Ez volt az úgynevezett prozödiai harc. Durva, személyeskedő vita, amely mégis igen hasznos volt: indulatos, de valóban művelt szakemberek tisztázták benne a magyar nyelv verstani törvényszerűségeit.
Baróti Szabó pedig dolgozott tovább. Előbb magyarra fordította egy latinul író francia szerző, Vanier mezőgazdasági tanító költeményét, Paraszti Majorság címen, azután új verseskötete jelent meg, újra meg újra átdolgozta, finomította régi verseit, Miltont is fordította, és belefogott élete nagy művébe: Vergilius fordításába.
Előbb csak az első eklogát jelentette meg, majd a következő években az egész Eklogák könyvét, végül élete végső évtizedeiben lassú, gondos munkával a teljes Aeneist. Több mint egy évszázadig Baróti Szabó fordítása jelentette a magyarul olvasók számára a vergiliusi szöveget.
Munkásságának jelentőségét legjobban azok a felvilágosodottak ismerték fel, akiknek eszméitől kezdetben nagyon is riadozott. De a racionalista franciások, majd a hamarosan porondra lépő szentimentális németesek annyi tisztelettel és szeretettel vették körül, oly mértékben elismerték fontosságát az új magyar költészetben, hogy neki is fel kellett ismernie: az új hang létrehozásában, akarva-akaratlanul, közös alapon áll velük. A nemzet féltése, az ellenszenv a bécsi politika iránt is összefűzte őket. Így történhetett, hogy a forradalom felé tartó irány legfontosabb hazai költője. Batsányi János, a németesek vezéralakja, az akkor még ifjú Kazinczy és a deákosok legfőbbikének elismert Baróti Szabó közösen indítottak úttörő jelentőségű folyóiratot az új magyar irodalom számára, a kassai Magyar Museumot.
Ez a nagy jelentőségű folyóirat nem volt hosszú életű. Batsányi és Kazinczy nem sokáig fért meg együtt. De a közös munka jelentősége igen nagy az egész magyar felvilágosodás történetében. Az új eszmék iránt gyanakodó egykori jezsuita úgy is, mint egy új hangvétel úttörője, úgy is, mint az új törekvések egyik szerkesztője, szándékain kívül is fontos helyet kapott a haladó szellemi mozgalomban.
Természetesen a politika útján nem tudta követni ifjabb barátait. A Martinovics-perben Bacsányi is, Kazinczy is vádlott volt, elítéltettek. Baróti Szabó értetlenül vette tudomásul a politikai eseményeket. Nem tudott együtt érezni a forradalmárokkal, de még kevésbé azzal az önkénnyel, amely a szerinte is derék magyar hazafiakat elítélte. Nem is maradt számára más menedék, mint a költészet. Sokat írt, és amit írt, meg is jelent, mert tisztelt, népszerű költő volt. Hangja nem volt veszélyes, tehát szerethették az óvatosak is, törekvései a felvilágosodáshoz kapcsolták, tehát szerethették a haladók is. 1799-ben, hatvanéves korában nyugalomba vonult, egy gyengéden tisztelő, módos, nagy házú tanítványa örök vendégül hívta, hogy nyugodtan dolgozhassék. Hozzájuk is költözött a Komárom megyei Virtre.
Ott fejezte be az Aeneist. Új kiadás alá rendezte, gondosan tovább csiszolva régi verseit. Még húsz évig élt csendesen, nagy tekintélyben. Nyolcvanéves korában halt meg.
Költőnek nem volt igazán jelentékeny, legföljebb néhány ódája éri el azt a jó átlagot, amely méltóvá teszi, hogy az antológiákból ne maradjon ki Baróti Szabó neve, de mint költészeti úttörő óriási jelentőségű: ő készíti elő azokat a formai lehetőségeket, amelyek azután Berzsenyi Dánielig és Vörösmartyig vezetnek. Vitairatai a prozódia kérdéseiben hozzájárultak nyelvünk verstani törvényeinek tisztázásához. Műfordítói tevékenysége pedig nemzedékeket nevelt Vergilius ismeretére. Neve ott áll irodalmunk szent öregei között.
http://mek.iif.hu/porta/szint/tarsad/irodtud/magyarir/html/index.htm

Irodalmi tevékenysége

Baróti Szabó Dávid sírja a virti temetőben

Társ volt a kassai Magyar Museum kiadásában, amelynek nyolc negyedében (1788–1792 között) számos verse mellett szemelvényeket közölt Milton Elvesztett paradicsomából, Vergilius első eklogáját, valamint egy alexandrinekben irt epistolát Batsányihoz (II. 135–37.), amelyet azonban munkái későbbi kiadásaiba nem vett fel. Több verse jelent meg a Magyar Hírmondóban (1781–1782, 1792–94.)

Művei kiadás szerint:
• Uj mértékre vett külömb verseknek árom könyvei. Kassa, 1777. (Ism. M. Hirmondó 1780. 3. sz. 2. kiadása: Vers-Koszorú és 3. kiadása: Költeményes Munkái alatt.)
• Paraszti majorság, melyet Vaniereből hat lábbal mérséklett magyar versekbe foglalt. U. ott, 1779–80. Két kötet. (Ism. M. Hirmondó 1780. 78. sz. Megjobbított kiadás egy kötetben U. ott. 1794.)
• Kisded szótár, mely a ritkább magyar szókat az abc rendi szerént emlékeztető versekben előadja. U. ott, 1784. (2. kiadás. U. ott, 1792. Ez egészen uj munka, sokkal bővebb s tisztán szótár alaku.) az 1792-es, 2. kiadás a MEK-ben
• Vers-Koszorú, melyet az uj mértékre vett, s idővel megegyengetett és későbben készült verseiből kötött. U. o. 1786. Három szakasz.
• Ki nyertes a hangmérséklésben? Az erdélyiek nyelvjárása szerént. U. ott, 1787.
• Költeményes munkái. U. ott, 1789. Két kötet. (E sok ujat foglaló kiadásban jött ki először teljesen: Az elvesztett paradicsom, hat énekben. Megjobbított és bőv. kiadás. Komárom, 1802.)
• Méltóságos báró generalis Orczy Lőrinczi úrnak halálára. A bús hazához. Pest, 1789.
• Abauj vármegye ünnepe napjára. (Két magyar hazafi érzékenységei t. n. Abauj-vármegye örömünnepén. Sz. György hava 16. napján 1790. cz. füzetben Bacsányi költeményével.)
• A magyar lovassághoz (a török háborúban szerzett dicsőségéről. Versek. 1789.) Hely n. 1790.
• Örvendező vers t. n. Szabolcs vármegye örömünnepére. Pünkösd hava 30. 1791. Kassa.
• Szabad kir. Kassa városához, midőn kir. főhg. József Magyarország nádorispánja a Tiszán innen felkelt nemes vitézeket megtekintvén, abba legelőször beszállana. U. ott, 1797.
• Ortographia és grammatikabéli észrevételek a magyar prosodiával együtt. Komárom, 1800.
• Magyarország virági. U. ott, 1803.
• Virgilius Énéisse első kötete, vagy is az I-V. könyvek. Bécs, 1810., melyre a második kötet, a VI-XII. könyveket s a tiz eklogát magában foglalva, Pesten következett 1813-ban.
• Hátrahagyott költeményeiből a Reményben (1851) és a Sürgönyben (1865. 221.) jelent meg egy-egy; kiadatlan irataiból Ágoston József és Koltai Virgil közöltek a Figyelőben (XII. XIII. 1882.) verseket és leveleket; Kazinczyhoz prózában és versben irt levelei megjelentek a Kazinczy Ferencz levelezése I. kötetében és a Horváth Ádámhoz irott, annak válaszával u. ott, az 580. l.
• Arcképét Klimesch festette és Kohl Cl. metszette rézbe; megjelent Költeményes munkái előtt.
• lásd még: A felvilágosodás korának magyar irodalma
Szakirodalom
• Arany János: Szabó Dávid, Arany prózai dolgozatai (Budapest, 1879)
• Klemm Antal: Baróti Szabó Dávid nyelve nyelvújítási szempontból (1908)
• Horváth János: Forradalom után (Magyar Figyelő, 1912. 3–4.)
• Keresztury Dezső–Tarnai Andor: Batsányi és Baróti Szabó (Irod. tört. 1952)
Forrás
• Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái I. (Aachs–Bzenszki). Budapest: Hornyánszky. 1891.  Online hozzáférés
• Külső hivatkozás
• Baróti Szabó Dávid - Rájnis József - Révai Miklós: Deákos költők (MEK)

http://hu.wikipedia.org/wiki/Bar%C3%B3ti_Szab%C3%B3_D%C3%A1vid

Nem kimíl meg senkit a halál

Ember vagy, készülj; az halál felvonta talántán
Már íjját, mellyel tested halomba veri.
Ember vagy; majd por lészesz; valahány napot éltél,
Annyival indultál a temetődre közelb.
Úgyde virág vagy még? Ugyanez rettenthet: az ifjú
Korból, mint vénből, többet arat le halál.
A gyökeres tölgyfák teleket tűrnek ki nyarakkal:
Egy deret, egy forrót áll-e ki gyenge virág?
Most kezd élet-üdőd még nyílni ki? még ma, ki tudja?
A gyász-padra talán húllni virágja le fog.
Nyers, eleven vagy még? de kerítnek ezernyi veszélyek;
Elvihet egy csuszamás, egy eset hozhat halált.
Eggy ő nála fejér márvány nyak, liliom homlok;
Rózsákkal vigyorult ajk, alabástromi kéz:
S tar fő, horpadt szem, ráncolt bőr, ritka fogaktól
Strázsált száj, völggyel mély pofa, görbe derék.
Ember vagy: vagy azért az halál fia: vetni tanóid meg.
Amit elébb vagy utóbb róllad örökre levon,
Úton vagy: nincs itt álló maradásod: örökre
Hol lessz ez, szükség venned eszedbe gyakran.
Sokszor imígy gondolkodjál: meg kéne ha mostan
Halnom, lelkem hová menne, s örökre pedig?
Illy készülettel mernék-e kimúlni? vagy elsőbb
Másképp intézném lelkem igyetlen igyét.
Nyelvem némultság mikoron köti s dugja süketség
Bé füleim, szemeim fényit elállja homály;
Vég dér tagjaimat merevíti; halotti veríték
Önt el, s éltemnek nem tudom adni jelit.
Áh, mit kívánok, cselekedtem vólna? mivelt azt
Minden nap; minden nap jöhet érted halál,
Így mikoronn élvén, meg szoktál halni világnak:
Halni midőn meg fogsz, mennybe visz élni halál.
Baróti Szabó Dávid

http://www.eternus.hu/vers/100
“Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn!”
“Onorare il passato, per capire il presente, e lavorando per il futuro!”
“Ehre die Vergangenheit, die Gegenwart zu verstehen und die Arbeit in der Zukunft!”
“Honor the past, to understand the present, and working in the future!”
“Honorer le passé, pour comprendre le présent, et de travailler à l’avenir!”
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

A magyar közoktatás napja
A Pedagógusok Szakszervezete 1991-ben kezdeményezte, hogy november 22-én tartsák a Magyar Közoktatás Napját.
Céljuk a magyar közoktatás helyzetének, gondjainak bemutatása, valós társadalmi megítélésének elősegítése.
1991.11.22 - 20 éve történt

J. F. Kennedy, az Egyesült Államok 35. elnöke a
texasi Dallasban merénylet áldozata lett.
Röviddel harmadik hivatali éve vége előtt történt a merénylet.
Felesége, Jacqueline és az elnök a dallasi repülőtérre érkezett, ahol John Connally - Dallas kormányzója -, és felesége Nellie fogadták. Elindultak és a konvoj második autójába (két személyi testőr kíséretében) ültek be.
Ahogy a Houston Streetről az Elm Streetre fordult a nyitott limuzin, hirtelen lövés dördült el a 82 méterre lévő tankönyvraktár 6. emeletéről. Ám a következő pillanatban még néhány lövés a szemközti térről is eldördült. Az elnök koponyája, agyveleje teljesen szétroncsolódott. Felesége a Parkland Memorial kórházhoz szállíttatta, azonban délután egy órakor nyilvánosságra hozták az elnök halálát.
Másfél órával később feleskették Johnsont, az új elnököt.
1963.11.22 - 48 éve történt

A rabszolgaság korlátok közé szorítása érdekében a spanyol korona kibocsátotta az “Új Törvények”-et
Spanyolország ezzel a közép- és dél-amerikai gyarmatain rabszolgaként dolgozó indiánok felszabadítását tűzte ki célul. A reformok végrehajtása lassú folyamat volt, mert a bevételi forrásukat védő spanyol hódítók ellenállásába ütközött.
(Leyes Nuevas).
1542.11.22 - 469 éve történt

Megszületett Ady Endre költő, újságíró.
Nyugat első nemzedékének vezéregyénisége, nemzeti líránk egyik legnagyobb alakja. Szerelméhez, Diósyné Brüll Adélhoz írta Léda-verseit. Későbbi feleségét, Boncza Bertát költeményeiben Csinszkának nevezi.
1877.11.22 - 134 éve történt

Megszületett Charles De Gaulle francia politikus és tábornok, aki az V. Köztársaság első elnöke volt 1959-től 1969-ig.
Lille-ben született. 1955-től visszavonultan élt és emlékiratain dolgozott Colombey-les-deux-Églises-ben. 1958.05.29-én az algériai válság miatt miniszterelnökké nevezték ki, majd december 21-én az V. Köztársaság elnökévé választották. 1962.03.18-án sikerült véget vetnie az algériai háborúnak, az egykori francia gyarmat teljes függetlenséget kapott. A második világháború idején a Francia Nemzeti Felszabadító Bizottság vezetőjeként az ellenállásra szólította fel Franciaországot. A politikai vezetés együttműködőkre és ellenállókra szakadt. 1940-ben, miután Franciaország aláírta a fegyverszüneti egyezményt, De Gaulle Londonban létrehozta az emigráns kormányt. A második világháború után ideiglenes kormányfői tisztséget töltött be, majd 1946.01.20-án lemondott.
1890.11.22 - 121 éve történt

40 éves korában öngyilkosságot követett el Jack London amerikai író
Eredeti nevén: John Griffith
A kaliforniai Gen Ellen-i farmon halt meg.
A szegény családból származó író 14 éves korától magára volt utalva, aranybányászként, tengerészként is dolgozott, majd haditudósító volt Japánban. Nagy hatással voltak rá Rudyard Kipling és Robert Louis Stevenson regényei, valamint Karl Marx és Friedrich Nietzsche elméletei. Művei részben önéletrajzi ihletésűek, gyakran játszódnak Alaszkában vagy a Csendes-óceánon. Realista módon ábrázolta a létezésért vívott hősi harcot, illetve a szegények életét. Élete végén, testileg és lelkileg megtörve, alkoholista lett és visszahúzódott kaliforniai farmjára.
Legismertebb regényei: “A vadon szava”, “A tengeri farkas”, “Az éneklő kutya”, “Farkasvér”.
1916.11.22 - 95 éve történt

Megszületett Görgey Gábor író, költő, műfordító.
1929.11.22 - 82 éve történt

Megszületett Terry Gilliam amerikai születésű brit filmrendező, a Monty Python-csoport tagja.
1940.11.22 - 71 éve történt

Megszületett Billie Jean King amerikai teniszezőnő, aki
a sport területén küzdött a nők egyenjogúságáért.
A kaliforniai Long Beach-en született. Eredeti nevén: Billie Jean Moffit
Korának leghíresebb teniszjátékosa volt, aki kezdeményezte, hogy a nők azonos fizetséget kapjanak a teniszben és az egyéb hivatásos sportokban. 1985-ben “Living Legacy“-díjat kapott.
1958-tól amatőr, 1967-től profi játékos volt. Ausztrál, olasz, francia, hatszoros wimbledoni, négyszeres USA-, NSZK-, háromszoros dél-amerikai bajnok volt, 1984-ig egyesben 1046 győzelmet aratott. 1975 és 1978 között az ABC TV sportkommentátora volt. 1973-tól a Women Sports, 1981 óta az USA női teniszcsapatának vezetője. 1973-ban az év legjobb női sportolója volt.
1943.11.22 - 68 éve történt

Meghalt sir Arthur Stanley Eddington angol asztrofizikus, aki
elsőként igazolta Einstein általános relativitáselméletét.
61 éves korában halt meg.
1919-ben a fény Nap melletti elhajlását megfigyelve igazolta Einstein általános relativitáselméletét.
1944.11.22 - 67 éve történt

Megszületett Jamie Lee Curtis amerikai színésznő, író
A média jóformán átsiklott halála felett, mivel ezen a napon gyilkolták meg John F. Kennedyt, és ezen a napon halt meg az ír származású híres író, C. S. Lewis.
Teljes nevén: Aldous Leonard Huxley
Máig vitatott kísérleteket folytatott tudatmódosító szerekkel, meszkalinnal, LSD-vel. Eredményeiről többek között az Érzékelés kapui - Menny és Pokol című művében írt. Huxley úttörő volt a pszichedelikus drogokat a “megvilágosodás” kereséséhez használók közt, elhíresülve arról, hogy halálos ágyán 100 mikrogramm LSD-t vett magához.
Műveiből: Divatok a szerelemben : Esszék, Moksha - a tudat határai, Az érzékelés kapui / Menny és pokol
(A hal neve: Wanda).
1958.11.22 - 53 éve történt

Meghalt Aldous Huxley angol író
(Szép új világ).
1963.11.22 - 48 éve történt

Megszületett Alföldi Róbert színész, rendező.
1967.11.22 - 44 éve történt

Leimenben megszületett Boris Becker német teniszező.
1967.11.22 - 44 éve történt

Sydney-ben, szállodai szobájában
holtan találták Michael Hutchence-t, az INXS énekesét.
1997.11.22 - 14 éve történt

Rákbetegségben, Genfi otthonában elhunyt Norman Granz amerikai menedzser, impresszárió és producer.
2001.11.22 - 10 éve történt

Megszületett George Eliot angol regényírónő, korának első női írója, aki még kénytelen volt férfinéven publikálni.
Eredeti nevén: Mary Ann Evans
A modern realista angol regény egyik előfutára volt. Regényeinek fő témája a társadalmi beilleszkedés, például az 1861-ben írt “Silas Marner” címűnek.
A XIX. század végéig a tisztaság kötelezettségének emléke kényszerítette a nőkre a tökéletes anonimitást. George Eliot mellett többek között Currer Bell, és George Sand is megpróbálták, bár hasztalan, férfinévvel álcázni magukat, így adózva egy konvenciónak, amelyet a másik nem éltetett és táplált beléjük: hogy a nő számára fertő a nyilvánosság, a névtelenség a vérükben van.
1819.11.22 - 192 éve történt

Megszületett Fusajiro Yamauchi, a Nintendo alapítója.
1859.11.22 - 152 éve történt

Megszületett Eugene Stoner amerikai mérnök,
fegyvergyáros, az M-16 gépkarabély alkotója.
1922.11.22 - 89 éve történt

Párizsban bemutatták Maurice Ravel Bolero című művét.
1928.11.22 - 83 éve történt

Sztálingrádnál a szovjet túlerő bekerítette a 6. német hadsereget.
Így megakadályozták az előretörést Leningrád és a Kaukázus irányában.
A Friedrich Paulus tábornok vezette német hadsereg már szeptember 2-án megkezdte Sztálingrád ostromát. A város nagy részét el is foglalták, de az utcai harcok folytatódtak. November 19-én indult meg a Vörös Hadsereg ellentámadása heves tüzérséggel és harckocsitámadásokkal. Hitler elutasította a kitörésre vonatkozó kérelmet. 1943.01.31-én Paulus serege a déli csoporttal letette a fegyvert, majd február 2-án az északi csoport is kapitulált. A sztálingrádi csata véget ért, döntő fordulatot hozva a háború menetében. A németek veresége a második világháború végének kezdetét jelentette.
1942.11.22 - 69 éve történt

Az RCA Victor kiadó üzletet kötött a Sun Records-szal: 40 ezer dollárért leszerződtette magához Elvis Presleyt.
1955.11.22 - 56 éve történt

Megkezdődött a tizenhatodik újkori Nyári Olimpia az
ausztráliai Melbourne-ben.
A távoli kontinensen rendezett viadalra 67 országból viszonylag kevés, alig több mint 3300 sportoló érkezett. Ráadásul a szigetországot érintő, karanténhoz kapcsolódó törvények miatt a lovas számokat Ausztrálián kívül kellett megtartani, így jó néhány eseménynek Stockholm adott otthont még júniusban. A magyar sportolóknak Melbourne-ben kilenc aranyérmet, valamint tíz ezüstöt és hét bronzot sikerült összegyűjteniük. A legsikeresebb sportoló ezen az Olimpián Keleti Ágnes tornásznő volt, aki három egyéni aranyat nyert, valamint a tornászcsapattal is a dobogó legfelső fokára állhatott. A kard- és a vízilabdahagyomány nem tört meg: az arany kardcsapatból az egyéni bajnok most Kárpáti Rudolf lett, és a pólósok is megvédték bajnoki címüket. Papp László ökölvívó megszerezte harmadik, egyben utolsó olimpiai aranyát, ezzel még ma is ő az újkori viadalok egyetlen háromszoros bokszbajnoka. Ezen az Olimpián született először magyar kajak-arany, 1000 méteren, a Fábián-Urányi kettősnek köszönhetően.
1956.11.22 - 55 éve történt

Megindult Európa és New York között a szuperszonikus polgári légiforgalom a Concorde gépekkel.
1977.11.22 - 34 éve történt

Meghalt Sir Hans Adolf Krebs Nobel-díjas
német származású angol biokémikus.
Krebs egy berlini klinikán, majd 1926-30 között a Vilmos császárról elnevezett biológiai intézetben dolgozott. A freiburgi egyetemről a nácik 1933-ban elbocsátották, ezután a Cambridge-i Biokémiai Inté- zetben, majd a sheffieldi egyetemen kutatott. 1945-54-ben itt, majd Oxfordban a biokémia professzora volt. Fő területe az intermédier anyagcsere, s tisztázta a karbamidszintézis útját. A fiziológiai vagy orvostudományi Nobel-díjat 1953-ban kapta, megosztva, “a citromsav - ciklus felfedezéséért”. Ez a más néven Krebs - ciklus majd valamennyi oxigént felhasználó sejtben megtalálható, s a sejtek energiaszolgáltató mechanizmusának alapja. Felfedezésének messzemenő fejlődéstani jelentősége van, hiszen ez a folyamat csaknem valamennyi élőlényben azonos. A jelenséget Szent-Györgyi Albert is észlelte, ezért beszélnek Szent - Györgyi - Krebs - féle körfolyamatról is.
1981.11.22 - 30 éve történt

Meghalt Bánhidi László színész
(„Matula bácsi”).
1984.11.22 - 27 éve történt

Meghalt Emil Zátopek cseh hosszútávfutó, többszörös olimpiai bajnok.
2000.11.22 - 11 éve történt

Hivatalba lépett az Európai Bizottság, más néven a Barroso-bizottság.
2004.11.22 - 7 éve történt

Megjelent a Beatles dupla albuma, The Beatles címmel, amit a világ azóta is csak “Fehér albumként” emleget.
1968.11.22 - 43 éve történt

Forrás: http://www.ezenanapon.hu/page/2/?d=11-22

Barót (románul Baraolt) város Romániában Kovászna megyében. Bányaváros, az egykori Miklósvár fiúszék, ma Erdővidék központja. Bibarcfalva, Bodos, Köpec, Miklósvár és Felsőrákos tartozik hozzá. 2002-ben 9670 lakosából 9271 magyar, 300 román, 84 cigány, 11 német volt.

Fekvése
Sepsiszentgyörgytől 28 km-re északnyugatra a Baróti-medence közepén fekszik. Áthalad rajta a Barót-patak.Google Maps

Megközelítése
Közúton Sepsiszentgyörgy ill. Csíkszereda felől Mikóújfalunál a DJ 122-es számú megyei útra térve, és Brassó ill. Székelyudvarhely felől a DJ 131-es számú megyei úton érhető el. A városon nem halad át vasútvonal; a legközelebbi vasúti megálló a Brassó-Segesvár vonalon található, 4 kilométerre lévő, Ágostonfalvi vasútállomás. A legközelebbi repülőtér a várostól 150 km-re, Marosvásárhelyen található. [4]

Nevének eredete
A település nevét valószínűleg a honfoglaláskor itt letelepedett Barót nemzetségről kapta. A nemzetségnév a török boru aldi (= nyest) főnévre megy vissza.

Története
A baróti várat, amely valószínűleg a település határában állott római castrum maradványa lehetett, a középkorban Venczel várának hívták. A települést 1224-ben Boralt néven említik.
A vár lábánál feküdt egykor Alsó- vagy Kisbarót. Felső- vagy Nagybarót pedig a Nagyerdő alatt feküdt. A római katolikus templom a 16. században épült. A települést 1658-ban a tatárok dúlták fel, 1709-ben a labancok kirabolták. 1802-ben a földrengés pusztított, melyben a templom is súlyosan megrongálódott és 1817-ben újjá kellett építeni. 1848. december 13-án döntő fontosságú csata zajlott Köpec és Felsőrákos között. Horváth Ignác és Gál Sándor vezette székelyek óriási vereséget mértek a Heydte által vezetett császári csapatokra.
1876-tól járási székhely. 1910-ben 2531 lakosa volt, 30 kivételével mind magyarok. A trianoni békeszerződésig Háromszék vármegye Mikósvári járásához tartozott.
Városi rangra 1968-ban emelkedett.

Gazdaság
• 1873-tól üzemel lignitbányája.
A Baróthoz kapcsolt települések (Bibarcfalva, Bodos, Felsőrákos, Köpec, Miklósvár) határában 1832-2007 között kül- és mélyműveléssel lignitet fejtettek ki. Gazdag szénsavas ásványvíz tartalékai vannak.

Látnivalók
• Római katolikus templomát 1564-ben építették, majd 1690-ben barokk stílusban átépítették, szentélyét 1760 és 1767 között építették újjá. 1817-ben a földrengés következtében megrongálódott és ismét újjá kellett építeni. Erődített körfal övezi, tornya a déli oldalon nyíló bejárat felett áll.
• A várostól nyugatra levő Kisasszony kápolna 1755-ben épült.
• A református templom 1996-ban épült, elődje 1782 és 1833 között épült fel.
• Ortodox temploma 1950 és 1991 között épült.
• Unitárius temploma 1991 és 1995 között épült.
• Az Ágoston tagon is vannak romok. Orbán Balázs egy, a vár védelme alatt állt 1.-2. századi római települést tételezett fel itt.

Kulturális élet
• A városban az alábbi művelődési intézmények működnek:
• Erdővidék Múzeuma
• Városi Művelődési Ház
• Gyulai Líviusz Városi Könyvtár

Híres emberek
• Itt született 1914-ben Baróti Lajos (1914. augusztus 19. – 2005. december 23.) magyar labdarúgó, későbbi sikeredző.
• Itt született 1739-ben Baróti Szabó Dávid jezsuita paptanár, költő, műfordító.
• Itt született 1913-ban Bodosi Dániel festőművész.
• Itt született 1913-ban Bodosi Mihály atléta, sebész.
• Itt született 1961-ben Demeter János állatorvos, politikus, Barót polgármestere 1990-1992, 1996-1998, Kovászna Megye Tanácsának elnöke 2000-2008.
• Itt született 1863-ban Gaál Mózes író.
• Itt született 1937-ben Gyulai Líviusz Kossuth-díjas grafikusművész.
• Itt született 1923-ban Kádár Zsombor erdőmérnök.
• Itt született 1928-ban Kászoni Zoltán halbilógus.
• Itt született 1801-ben Keserű Mózes csillagász.
• Itt született 1834-ben Mircse János történész.
• Itt született 1817-ben Simonfy Sámuel Bem tábornok orvosa.
• Itt született 1975-ben Incze Mózes Festőművész

Testvérvárosai
• Zirc, Magyarország
• Szarvas, Magyarország
• Budafok, Magyarország
• Dabas, Magyarország
• Párkány, Szlovákia (2005)
• Sarkad, Magyarország

Hivatkozások
• ↑ “x” a telefonszolgáltatót jelöli: 2–Romtelecom, 3–RDS
• ↑ Varga E. Árpád: Erdély etnikai és felekezeti statisztikája, Népszámlálási adatok 1850–2002 között
• ↑ http://www.kia.hu/konyvtar/erdely/erd2002.htm
• ↑ Barótról Kovászna Megyei prefektúrájának weblapján. (Hozzáférés: 2011. augusztus 21.)
• ^ a b c Barótról a Kovászna Megyei tanács weblapján. (Hozzáférés: 2011. augusztus 20.)
• Kovászna megye települései
• Erdély-portál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap

ELŐÉTELEK

DIÓS SAJTGOLYÓK (VEGETÁRIÁNUS)
Hozzávalók: 1 csésze finomra vágott dió, 2 csésze zsemlemorzsa, 6 evőkanál finomra vágott hagyma, 2 teáskanál só, 1 teáskanál fokhagyma, granulátum, 2 evőkanál sörélesztő pehely, 4 evőkanál petrezselyem, 1 evőkanál majoránna, 30 dkg szétmorzsolt tofu
Elkészítése: A diót folyamatos kavargatás mellett megpirítjuk, majd hozzáadjuk a fűszereket, aztán a tofut, majd a zsemlemorzsát. Vizes kézzel a masszából dió nagyságú golyókat formálunk, kiolajozott tepsibe téve fél órát sütjük, nagy lángon. Krumplipürével vagy önmagában, előételként is fogyasztható.

ERDEI PARADICSOM
Elkészítése: 30 dkg finomra vágott gombát reszelt vöröshagymával kevés zsiradékban megfonnyasztunk, sóval, borssal és vágott petrezselyemmel ízesítjük. A nagyobb paradicsomok tetejét levágjuk, üregeket kaparunk ki bennük, és megtöltjük a gombával. Reszelt sajttal meghintjük, és kivajazott tűzálló edényben, előmelegített sütőben kb. 10 percig sütjük.

LEVESEK

ALFALUSI PASZULYLEVES
Hozzávalók: 25 dkg tarka paszuly, 50 dkg füstölt disznóhús, 1 fej saláta vagy madársaláta, 5 dkg zsír, 5 dkg liszt, 1 dl tejföl, só, zöldkapor, pirospaprika

Elkészítése: Az előző este beáztatott paszulyt a füstölt hússal puhára főzzük.
Közben a madársalátát vagy fejes salátát felvagdaljuk, megsózzuk, többször kicsavarjuk, és a vagdalt zöld-kaporral együtt a levesbe tesszük.
Pirospaprikás gyenge rántást készítünk, savanyú tejföllel ízesítjük. A levesbe keverve egyszer meglobbantjuk és tálaljuk.

AMERIKAI HALLEVES ERDÉLYI MÓDRA
Hozzávalók: 40 dg tengeri hal, 40 dg sertéscomb, 1 hagyma, 1 csészényi apróra vágott vagy megreszelt sárga- és fehérrépa meg zeller, 1 nagy vagy 2 kisebb burgonya, 1 babérlevél, 1 dl tejföl, 6 dl tej, 3 dg vaj, só, bors, 1 evőkanál zsír

Elkészítése: A megmosott, kiengedett és feldarabolt halat 1 csésze vízben 15 percig főzzük, majd leszűrjük, és levét félretesszük. A sertéshúst kockákra vágjuk, és nagyon kevés vízben puhára pároljuk. A hagymát vékonyra felszeleteljük, kanálnyi zsírban barnára pirítjuk, és felöntjük a hal levével, majd további másfél csésze, forró vízzel. Beletesszük az apróra vágott vagy megreszelt burgonyát, a zöldségeket, a babérlevelet és ízlés szerint sót, borsot. Ezt együtt főzzük 30 percig. Beletesszük a tejet, a vajat és 5 percig főzzük. Legvégén hozzáadjuk a főtt halat, a párolt húst és még egyszer jól felfőzzük.

LEVESBETÉTEK

KAPROS TÚRÓGOMBÓC
Hozzávalók: 20 dkg túró, 2 tojás, 1 csésze daraliszt, 2 dkg vaj, 2 szál zöldkapor, só, bors

Elkészítése: A túrót áttörjük s a két tojás sárgájával, a daraliszttel, a vajjal, kevés sóval, borssal, finomra vágott kaporral jól összegyúrjuk. A két tojás felvert fehérjével elkeverjük, és egy kissé pihentetjük.
Galambtojás nagyságú gombócokat formálunk belőle, és a levesbe főzzük.

LIBATEPERTŐS GALUSKA
Hozzávalók: 20 dkg libatepertő, 2 tojás, 2-3 evőkanál zsemlemorzsa, só, bors, majoránna

Elkészítése: Két tojással elkeverünk 20 dkg darált libatepertőt. Ízesítjük sóval, tört borssal, kevés majoránnával, és annyi zsemlemorzsát adunk hozzá, hogy alakítható massza legyen. Galuskát szaggatunk belőle, és a fövő levesben néhány percig főzzük.

HÚSÉTELEK - BAROMFIÉTELEK

BRASSÓI CSIRKEZÚZA
Hozzávalók: 50 dkg csirkezúza, 60 dkg főtt burgonya, 0,8 dl olaj, 12 dkg vöröshagyma, 3 gerezd fokhagyma, 1/2 csokor petrezselyem, törött bors, só

Elkészítés: A megtisztított megmosott csirkezúzát sós vízben puhára főzzük, és leszűrjük. A burgonyát héjában megfőzzük, megtisztítjuk, és karikára vágjuk. Serpenyőben felhevítjük az olajat, az apróra vágott vöröshagymát üvegesre pirítjuk, hozzáadjuk a zúzott fokhagymát és a zúzát. Sóval, törött borssal, petrezselyemmel ízesítjük, és 1-2 percig pirítjuk. Ekkor beletesszük a burgonyát és ügyelve arra, hogy ne törjön. pirosra pirítjuk. Savanyúságot kiinalunk mellé.

CSIRKECOMB SZÉKELY MÓDRA
Hozzávalók: 4 csirkecomb, 1 kg vöröshagyma (nem tévedés), 10 dkg kolozsvári füstölt szalonna, 75 dkg burgonya, 3 dl tejszín, 1 teáskanál citromfű, 1 csokor friss tárkonylevél (vagy 1 púpozott mokkáskanál szárított tárkony), 1 mokkáskanál őrölt szerecsendió-virág, 1 evőkanál olaj, ízlés szerint só és törött fekete bors

Elkészítés: A burgonyát megmosom és héjában puhára főzöm. Közben a csirkecombokat a forgóknál kettévágom, és jól megsózom, majd a felforrósított olajon, erős lángon lepirítom és félreteszem. A vöröshagymát megtisztítom, és karikákra vágom, a füstölt szalonnát vékony csíkokra metélem. A főtt, hámozott burgonyát almareszelőn lereszelem és hagyom kihűlni. Ezután hozzákeverek 1 dl tejszínt, sót, szerecsendió-virágot és kiolajozott tűzálló tálba öntöm. Betakarom a vöröshagyma-karika felével, rászórom a fele füstölt szalonnát, majd egymás mellé ráteszem az elősütött csirkecombokat. Erre kerül a megmaradt vöröshagyma és a füstölt szalonna. A maradék tejszínnel elkeverem a nagyon finomra metélt tárkonyt, a citromfüvet, a borsot, kevés sót teszek bele, és az ételre locsolom. A tálat lefedem és 40 percre előmelegített, forró sütőbe tolom, majd a fedőt levéve pirítom.
Elkészítési ideje: 80 perc

SERTÉSÉTELEK

BAGOLYVÁRI SERTÉSFLEKKEN
Hozzávalók 4 személyre: 4 szelet (70 dkg) sertéstarja, 20 dkg savanyú káposzta, 15 dkg gyulai kolbász, burgonya, 2 gerezd fokhagyma, só, őrölt fekete bors, csípős paprikakrém, olaj

Elkészítése: A hússzeleteket zúzott fokhagymával (vagy fokhagymakrémmel), borssal, csípős paprikakrémmel fűszerezzük és megsózzuk. A kolbászt, amelynek lehúztuk a héját, felkarikázzuk, és kevés olajat alá téve megpirítjuk, hozzáadjuk a káposztát, egy kissé azt is megpirítjuk. babérlevelet teszünk bele, és kevés vízzel puhára pároljuk. A héjában megfőtt burgonyát cikkekre vágjuk, és a tálalás előtt olajjal kikent sütőlapon vagy sütőben pirosra sütjük. A hússzeleteket ugyancsak kevés forró olajban mindkét oldalán megsütjük.

CSÍKSZEREDAI FLEKKEN
Hozzávalók: 4 nagy szelet, ujjnyi vastag, kicsontozott sertéstarja, 3 dkg füstölt szalonna, 1 evőkanál mustár, 3 gerezd fokhagyma, 1 evőkanál olaj, csipetnyi őrölt borókabogyó, só és törött fekete bors, ízlés szerint

Elkészítése: A parázs fölé tett rostélyt a szalonnadarabbal többször egymás után átdörzsölöm. A húst legalább 1 nappal előbb előkészítem, vagyis olajjal és mustárral átkenem, törött borssal és borókabogyóval meghintem. Végül a zúzott fokhagymát rákenem. Az ily módon megfűszerezett hússzeleteket egymásra rakom, és alufóliába vagy follpack fóliába csomagolom. Az étel elkészüléséig hűtőszekrényben tárolom. A hússzeleteket az átforrósodott rostélyra rakom, és 10-12 percnyi sütés után megfordítom. Ha mindkét fele átsült, salátával tálalom. Legfinomabb hozzá az olajos-ecetes sült paprika vagy a hagymás paradicsomsaláta. A flekken kizárólag sertéstarjából készíthető, mert az izomrostok között lévő zsírszemcsék nem engedik, hogy a sülő hús kiszáradjon. Mire a hús átsül, addigra a zsír is kisül belőle, tehát a közhiedelemmel ellentétben nem nagyon hizlal.

SZARVASMARHA

CSÁNGÓ ROSTÉLYOS
Hozzávalók: 160 dkg rostélyos színhús, 20 dkg sertészsír, 30 dkg tisztított vöröshagyma, 50 g paradicsompüré, 1 gerezd fokhagyma, 2 kg tisztított kelkáposzta, 3 dl soproni kékfrankos, 1 liter csontié, 1/2 cs petrezselyemzöld, só, őrölt bors, majoránna, friss tárkonylevél, kevés liszt

Elkészítése: A felszeletelt, kiklopfolt rostélyosokat sózzuk, lisztbe mártjuk, és forró zsírban mindkét oldalát elősütjük. Megfelelő lábasban körbe rakva fedővel letakarjuk. A visszamaradt zsíron finomra vágott vöröshagymát fonnyasztunk, hozzáadjuk a zúzott fokhagymát, kevés arany fácán paradicsompürét, majd kis ideig pirítjuk. Felengedjük csontlével, vörös borral, jól kiforraljuk, sózzuk, borsozzuk, majoránnával, finomra vágott friss tárkonylevéllel ízesítjük, és az elősütött rostélyosokra öntjük. Fedő alatt, mérsékelt tűzön pároljuk. Amikor a rostélyos félig megpárolódott, hozzáadjuk a cikkekre vágott kelkáposztát, kevés csontlével felengedve fedő alatt puhára pároljuk. Köretnek frissen, készült burgonyalángost adunk. Finomra vágott zöldpetrezselyemmel díszítjük.

Burgonyalángos elkészítése: A főtt burgonyát burgonya-nyomón áttörjük, kevés sót adunk hozzá. Tojással, kevés liszttel, diónyi élesztővel jól összegyúrjuk, majd félórát pihentetjük. Formázzuk, bő zsírban kisütjük.

TOROCKÓI TARHONYÁS ROSTÉLYOS
Hozzávalók: 60 dkg rostélyos, 10 dkg zsír, 1 fej vöröshagyma, 2 gerezd fokhagyma, 2-2 paprika és paradicsom, 15 dkg tarhonya, pirospaprika, só

Elkészítése: A négy szeletre vágott húst sózzuk, és a zsír felében elősütjük. Áttesszük egy lábasba, a visszamaradt zsírban a finomra vágott hagymát és fokhagymát megpirítjuk, meghintjük paprikával, és 1 dl vízzel fölengedjük. Felforraljuk, majd a rostélyosra öntjük. A felkarikázott paprikát és a darabolt paradicsomot is hozzáadjuk, és az egészet puhára pároljuk. A tarhonyát zsírban megpirítjuk, s mikor a hús majdnem kész, a tetejére öntjük. Letakarva pároljuk, ha kell, kevés vizet öntsünk alá. Ha a tarhonya szépen megdagadt, tálaljuk ételünket.

BIRKA, BÁRÁNY ÉS KECSKEÉTELEK

BÁRÁNYDROB
Hozzávalók 6 személyre: zsír, 1 csokor petrezselyem zöld, 6 tojás, 2 vöröshagyma, őrölt bors, só, kevés bélhártya, 50 dkg báránylapocka, 1,5 kg báránybelsőség vegyesen

Elkészítése: A kockákra vágott lapockát és a megtisztított, darabokra vágott belsőségeket – a máj kivételével – sóval, borssal és egy fej egészben hagyott vöröshagymával együtt feltesszük főni annyi hideg vízben, amennyi ellepi. A keletkezett habot leszedjük, azután 30-40 percig lassú tűzön pároljuk. Hozzáadjuk a kockákra vágott májat is, és további 15 perc alatt az egészet puhára főzzük. A belsőségeket és a húst ledaráljuk, azután összekeverjük a megmaradt vöröshagymával, amit előzőleg apróra vágva megdinszteltük egy evőkanálnyi zsíron. Hozzáadunk 3 nyers és 3 keményre főzött és megtisztított tojást, majd ízlésünk szerint sóval, őrölt borssal meg finomra vágott petrezselyem zöldjével fűszerezzük. A masszát jól összekeverjük, és beletöltjük a bárány megtisztított, megmosott bélhártyájába. Kizsírozott tepsibe tesszük, és 180 fokos sütőben 20-25 perc alatt megsütjük. Hidegen szeleteljük, mert melegen szétesik. Kemény tojással és zöldségekkel körítve kínáljuk.
Az eredeti recept szerint a masszát a csipkének is nevezett bélhártyába töltik. Ennek hiányában kizsírozott őzgerincformában is megsüthetjük a báránysajtot.
Elkészítési idő: 90 perc

BÁRÁNY TOJÁSSAL
Hozzávalók: 1,2 kg bárányeleje, 2 fej vöröshagyma, 10 dkg zsír, egy csomó petrezselyem, 8 tojás, 1 dl tejszín, pirospaprika, bors, só, fodormenta

Elkészítése: A húst csonttal együtt kétujjnyi darabokra, majd kockákra vágjuk. Az aprított hagymát zsírban sárgára pirítjuk, rátesszük a húst, kevés vizet aláöntve puhára pároljuk. Amikor már puha, meghintjük paprikával, és zsírjára pirítjuk. A tojásokat felütjük egy tálba, vágott petrezselymet, mentát, sót, borsot adunk hozzá, és ráöntjük a tejszínt. Kikeverjük, és a húsra öntjük. Félkemény rántottaformára sütjük.

HALÉTELEK

ERDÉLYI CSUKA
Hozzávalók: 2 kg-nyi csuka, 6 főtt tojás, 1 csomag petrezselyem, vaj, só, tartár

Elkészítése: A csukát tisztítás után kétujjnyi szélesre daraboljuk, besózzuk és megfőzzük. Ha megfőtt, egy tálra tesszük a haldarabokat és körülrakjuk a tojásfehérjével és a különválasztott tojássárgájával. Félbevágva is jó lesz! A vágott petrezselymet rászórjuk. A vajat megpirítjuk, leöntjük vele a halakat, és tartármártást kínáljunk hozzá.

ERDÉLYI MANDULÁS PONTY
Hozzávalók: 1,5 kg ponty, 5 dl tej, csokor petrezselyem, 1 citrom reszelt héja, 3 dkg vaj, 5 dkg mandula, só

Elkészítése: A halat tisztítjuk, lábosba tesszük és felöntjük a tejjel. Negyed órát benne hagyjuk, ekkor kivesszük a halat, a tejet lassan felforraljuk, megsózzuk, visszatesszük bele a halat és lassú tűzön, 4-5 percig főzzük. A halat áttesszük egy kivajazott tűzálló tálba. Tetejét megszórjuk az apróra vágott, hámozott mandulával és a reszelt citromhéjjal. Lelocsoljuk olvasztott vajjal és előmelegített sütőben, erősebb tűzön készre pirítjuk.
Tálaláskor a vágott petrezselyemmel megszórjuk, és citromszeleteket is kínálunk hozzá. Tartármártás, pirított burgonya és saláta megy hozzá.

EGYÉB HÚSÉTELEK VADAKBÓL

BORÓKÁS NYÚLGERINC
Hozzávalók: 1,5 dkg vadnyúlgerinc, 2 dkg vaj, só, bors, leveszöldségek, 25 dkg füstölt sonka, 30 dkg füstölt szalonna, 1 hagyma, 2 dl illatos fehérbor, 1 csésze csontleves, 5 dkg borókamag

Elkészítése: A lehártyázott nyúlgerincet, szalonnával bedörzsöljük, majd vékony füstölt szalonnaszeletekbe burkolva és azt rákötözve sütőben gyakori öntözéssel megsütjük.
A megsült húst kivesszük, a szalonnát lefejtjük és ledobjuk, a húst pedig rövid ideig tovább sütjük, időnként saját zsírjával és olvasztott vajjal öntözve, majd kiszedjük, s egy lábasba félretesszük. Az edényt - amiben a hús sült - felső lángra tesszük.
A hagymát, a maradék szalonnát és a sonkát apróra vágjuk, és a zsíron megpirítjuk, majd felengedjük a borral és a csontlével. Belekeverjük az összezúzott borókamagot és néhány szem borsot is. Az egészet könnyű mártás sűrűségűre leforraljuk. Ekkor levágjuk a húst a gerincről, a csontokat a mártásban jó 5 percig forgatjuk, majd kivesszük. A húst felszeleteljük és visszarakjuk a gerincre, s az egészet egy tálalóedényre tesszük meleg helyre.
Egyes vidékeken fokhagymát is tesznek bele.

CSÍKI NYÚLTOKÁNY 01.
Elkészítése: A húst és a szalonnát csíkokra vágjuk. A szalonnát kiolvasztjuk, megpirítjuk, a zsírt leszűrjük, és a szalonnát félretesszük. A zsírban vöröshagymát pirítunk, hozzáadjuk a paradicsompürét, majd a húst. Sózzuk, borsozzuk, vízzel és borral felöntjük. Fél órát főzzük. Ha kész, tejfölös habarással sűrítjük, beletesszük a szalonnát, és kis citromlét teszünk bele.

MÁRTÁSOK

ALMAMÁRTÁS
Hozzávalók: 2 dl muskotályos bor, víz, 4-5 alma, 1 ek cukor, hússütésből megmaradt pecsenyezsír

Elkészítése: Meghámozol 4-5 almát, kikapod a magházát és a mazsola áztatásából visszamaradt boros vízben, 1 ek cukor társaságában megfőzöd, s jó alaposan összetöröd.
A hússütésből megmaradt pecsenyezsírt egy lábosba áttöltöd, s mintha rántást készítenél, liszttel besűríted, majd rátöltöd az összetört almát, és állandó kevergetés közben mártás sűrűségűre főzöd. Sült húsok mellé tálalhatod.

BESAMELMÁRTÁS
Kenőkék alapjához is felhasználható.
Hozzávalók: 5 dkg vaj, 5 dl tej, 2 evőkanál finomliszt, 1 mokkáskanál só, 1 mokkáskanál fehér törött bors

Elkészítése: A tejet felforralom. A vajat lábosban megolvasztom, majd ha habzik (de még nem forr), rászórom a lisztet, és gyorsan elkeverve, éppen csak fehéredésig hevítem. Ezután a tűzről lehúzom és ráöntöm a forró tejet. Habverővel gyorsan simára keverem, majd megsózom, és visszateszem a tűzre. Folytonos keverés közben 10 percig forralom, végül a borssal fűszerezem.

GOMBAÉTELEK

JUHTÚRÓS KESERŰGOMBA SÜTŐBEN
Hozzávalók: 20 - 25 db keserűgomba, 25 - 40 dkg juhtúró, 1 ek-nyi apróra vágott metélőhagyma, 1 tojás nyersen, őrölt bors, őrölt köménymag, só, 20 - 25 db 5 -7 cm-re vágott Bacon - szalonna, egy ek zsír

Elkészítése: A keserűgombát mosd meg, kapard le a kalapot és a szárat úgy, hogy a szára rajta maradjon, szűrőn csorgasd le.
A juhtúróba keverd bele a felvert tojást, az apróra vágott snidlinget, borsot, sót ízlés szerint, (a köménymagot el is hagyhatod!).
A zsírral kend ki a tepsi alját, rakd bele kalappal lefelé soronként a gombát úgy, hogy ne érjenek össze. A kalapot a szára körül töltsd meg a kikevert juhtúróval és fedd be a szárára ráhúzott Bacon szalonnával.
Előmelegített sütőben 20 -25 percig közepes lángon kisütjük, majd meleg vajas pirítóssal, vagy friss vajas kenyérrel tálaljuk.

JUHTÚRÓVAL TÖLTÖTT GOMBA
Hozzávalók: champignon gomba fej (szára jó lesz levesnek), 30 dkg juhtúró, bacon szalonna csíkok
Természetesen az alapanyagok mennyiségét a vendégek, vagy a család száma határozza meg.

Elkészítése: Általában 1/2 kg gombából szoktam elkészíteni. A gombát megmossuk, majd a szárát kitörjük, hogy szép üreges legyen. A tepsi aljára minimális vizet öntünk, majd a gombafejeket az üregükkel felfelé sorba helyezzük. Kiskanállal (kézzel is segíthetünk) beletöltjük a fejekbe a juhtúrót, jó púposan, végül egy bacon szalonna csíkkal lefedjük a tetejüket. Sütőben kb. 15-20 perc alatt párolva megsütjük.
Rendkívül ízletes és könnyű vacsora.

KÁPOSZTÁS HÚSÉTELEK

BRASSÓI KÁPOSZTA
Hozzávalók 4 személyre: 1 kg fejes káposzta, 40 dkg sertéshús, 15 dkg füstölt szalonna, 2 dl tejföl, 1 evőkanál liszt, köménymag, só

Elkészítése: A káposztát gyaluld, vagy vágd szálasra és a nagyobb darabokra osztott hússal, sóval, egy kávéskanálnyi köménymaggal tedd föl főni annyi vízben, amennyi az egészet ellepi. A felszeletelt szalonnát süsd ki. A tejfölt keverd el a liszttel és a szalonna zsírjával. Ha a hús megpuhult, vedd ki a káposztából, de tarts melegen. A káposztához add hozzá a bekevert tejfölt, s együtt jól forrósítsd át. A káposzta tetejére tedd a húst és a sült szalonnát, úgy tálald.

ERDÉLYI TÖLTÖTT MARTILAPU
Hozzávalók: 60 dkg dagadó, 20 dkg füstölt hús, 15 dkg füstölt szalonna, 3 fej vöröshagyma, 2 tojás, 20 martilapulevél, 2 ek liszt, 15 dkg rizs, 1 dl húsleves, 3 dl tejföl, egy csokor kapor, majoránna, só, bors

Elkészítése: A dagadót és a füstölt húst ledaráljuk, a szalonnát és a vöröshagymát apróra vágjuk. A szalonnát egy serpenyőben hevítjük, s rajta megpirítjuk a hagymát. A húst összekeverjük a hagymával, a tojásokkal, a félig megfőzött rizzsel. Sózzuk, borsozzuk a tölteléket és jól összedolgozzuk. A lapuleveleket megszabadítjuk a száruktól és leforrázzuk. Igyekezzünk minél frissebb leveleket szedni. A marti leveleket megtöltjük a töltelékkel, úgy mint a káposztát. Zsírral kikent tepsibe helyezzük, vágott kaprot és majorannát szórunk rá. Öntsünk alá hús-, vagy csontlevest és 40 percig közepes tűzön pároljuk a sütőben. Ekkor a töltikéket kivesszük, a visszamaradó pecsenyelevet besűrítjük a tejföllel kikevert liszttel, majd a töltikéket visszahelyezzük és a sütőben 10 percig még egyet forralunk rajta.

RAKOTT KÁPOSZTÁK

BRASSÓI RAKOTT KÁPOSZTA 01.
Hozzávalók: 70-80 dkg lapocka, 1 nagy fej vöröshagyma, 2 evőkanál zsír (olaj), 1 kg savanyú aprókáposzta, 1 dl fűszerezett paradicsomlé (vagy ketchup), 3 dl tejföl, 1 csokor friss kapor (vagy 1 evőkanál szárított kaporlevél), 1 mokkáskanál csombor (borsikafű), só és törött bors, ízlés szerint

Elkészítése: A húst féltenyérnyi, vékony szeletekre vágom. A megtisztított vöröshagymát nagyon apróra metélem. A felforrósított zsíron sárgára fonnyasztom, majd a hússzeletek mindkét oldalát hirtelen, erős lángon átpirítom a hagymás zsiradékon. Ha a káposzta túl savanyú, átmosom és lecsöpögtetem. Az előzőleg legalább fél órára beáztatott cserépedény alját beterítem egyharmadnyi káposztával, és jól megsózom. Meghintem kevés csomborral és törött borssal, ezután vágott kaprot szórok rá. Erre ráborítom a hús felét, majd ezt is megsózom és megborsozom. Paradicsomlevet csorgatok rá. A hagymás pecsenyelé felét rákenem, ezt követően a következő réteg káposzta, a fűszerek, és a hús kerül a cserépedénybe. A tetejére káposztát teszek, végül leöntöm a tejföllel elkevert paradicsomlével. A tálat saját fedelével betakarom, majd hideg sütőbe tolom. Összesen 3 órán keresztül párolom az ételt, a hőfokot folyamatosan emelve, de csak a közepesnél kisebb lángig.

ERDÉLYI SONKÁS KÁPOSZTASZELET
Elkészítése: Fél kg savanyú káposztát egyszer átmosunk és kevés zsiradékon, köménymaggal meghintve puhára pároljuk. 25 dkg füstölt sonkával együtt pépesre vágjuk, törött borssal ízesítjük, kis kockákra vágott almával és annyi tejföllel, valamint zsemlemorzsával eldolgozzuk, hogy formázható masszát kapjunk. Ha szükséges, sózzuk.
A formázott lepényeket lisztben megforgatjuk, és forró zsiradékban világosbarnára sütjük.

TÖLTÖTT KÁPOSZTÁK

ARADI DISZNÓTOROS TÖLTÖTT KÁPOSZTA
Hozzávalók: 25-30 dkg szalonnabőr a zsírszalonnáról, 50 dkg friss kolbász, 50 dkg véres hurka, 50 dkg májas hurka, 50 dkg lapocka, 10 dkg füstölt szalonna, 20 dkg rizs, 5 dl tejföl, 1 tojás, 1, kg savanyú apró káposzta, 10 db káposztalevél, 1 hegyes csípős paprika vagy 2 cseresznyepaprika, 1 teáskanál szárított csombor, bors, só

Elkészítése: A lapockát megdaráljuk. A rizst többször váltott vízben átmossuk, és kissé lecsepegtetjük. Sós vízben félig megfőzzük, majd a darált húsból, a félig főtt rizsből, a tojással, sóval, borssal tölteléket keverünk. A savanyú-káposzta levelekbe egyenletesen elosztjuk, és a már említett módon becsomagoljuk. 7-8 literes lábos alját kirakjuk az eldarabolt szalonnabőrrel, ezt meghintjük egy nagyon vékony réteg apró káposztával. Megsózzuk, majd rákarikázunk egy kis csípős paprikát. Megrakjuk a felszeletelt friss kolbásszal, ezt megint egy vékony réteg apró káposzta követi. Megszórjuk csomborral és megsózzuk. Ezután sorban egymás mellé tesszük a töltelékeket, erre vékony réteg apró káposztát hintünk, megsózzuk, majd a véres hurka következik. Ezt újból apró káposzta követi, amelyre a májas hurkát tesszük. Tetejére kerül az utolsó réteg apró káposzta, ezt meghintjük a maradék csomborral, kis sóval, rákarikázzuk a maradék, csípős paprikát, majd az egészet nyakon öntjük tejföllel. Az edényt lefedjük, és forró sütőbe téve, de közepes lángon sütjük 3-4 órát.

KOLOZSVÁRI TÖLTÖTT KÁPOSZTA - MÁSKÉPPEN, VEGETÁRIÁNUS MÓDRA
Hozzávalók: fél kg hordós káposzta, 3-4 db káposztalevél, 1 csomag szója-granulátum, 1 csésze rizs, 3 db tojás, 1-1 késhegynyi hagyma- és fokhagymakrém, 2 gerezd fokhagyma, 2 db babérlevél, 1 evőkanál só, 1 evőkanál olaj, késhegynyi őrölt bors, késhegynyi pirospaprika, 2 evőkanál liszt, vegeta

Elkészítése: A szóját összekeverjük a megfőtt rizzsel, a hagyma- és fokhagymakrémmel, paprikával, sóval és vegetával. Hozzádolgozzuk a tojásokat, 1 kanál lisztet és félretesszük. A káposztát kimossuk szűrőben, összevagdossuk, majd az olajon a 2 gerezd zúzott fokhagymával és vegetával megpároljuk. Felengedjük kb. fél liter vízzel. A szójamasszából gombócokat formálunk, lisztbe forgatjuk, és a káposztába helyezzük őket. A káposztalevelekkel lefedjük és lassú tűzön, fedő nélkül puhára főzzük. Sok tejföllel tálaljuk.

DISZNÓTOROS RECEPTEK

ERDÉLYI DISZNÓSAJT
Elkészítése: 1 disznófejet hideg vízben kiáztatva kicsontozzuk, 2-3 ujjnyi széles kockákra vágjuk, melyben benne van a kövérje, orra, fülei is. Hozzáadunk szintén nagyra kockázott, 25 dkg gondosan tisztított bőrkét és 1 kg sovány sertéshúst.
Megsózva annyi vizet öntünk rá, hogy jól ellepje. Puhára főzzük. Ha megfőtt, kivéve a léből, kissé lehűtjük, 1 fej zúzott fokhagymával (ízlés szerint citrommal helyettesíthető), sóval, őrölt borssal, pirospaprikával, csomborral ízesítjük.  1 disznónyelvet is megfőzünk egészben. 1 jól tisztított disznógyomorba és 1 disznóhólyagba töltjük a sajtnak valót. Középre rakjuk a főtt nyelvet egészben. A gyomor és hólyag nyílásait elvarrva, fövő vízben kb. 30 percig abáljuk. Kivéve jól megnyomtatjuk, hogy szép formája legyen. Kihűlés után pár napra, füstre tesszük. Tavaszig is eláll.

ERDÉLYI KOLBÁSZ
Hozzávalók 10 kg kolbászhoz: 9 kg sertéshús, 1 kg zsírszalonna, 21 dkg só, 10 dkg paprika, 2 dkg bors, 3 dkg fokhagyma, 1 dkg őrölt szerecsendió, 2 gr szegfűbors, 10 gr porcukor

Elkészítése: A kolbász készítése már a darálás előtt megkezdődött. Apám a fokhagymát kevés sóval pépesre zúzta, közben felforralt kb. 4 dl vizet. Amikor a víz már langyosra hűlt, belekeverte a zúzott fokhagymát, az a darálás végéig ázott. A hozzávalókat (a húst és a fűszereket) egy fateknőbe öntötte, rászűrte a fokhagymás lét, aztán alaposan összegyúrta. Amikor már homogén massza lett, a teknő tartalmát egy asztallapra borította, az asztalt pedig két féltégla segítségével ferdére állította. 24 óra hosszat maradt így a massza, közben legalább háromszor újra és újra átgyúrta. Ezután jött a töltés, füstre csak újabb 24 óra elteltével került fel a kolbász.

SALÁTÁK

ALMÁS SAJTSALÁTA
Hozzávalók: 20-25 dkg vegyes sajt, 3-4 savanykás alma, 1-2 ek citromlé, 4 dl tejföl vagy kefir, 2 gerezd fokhagyma, 1 mk őrölt fehér bors, 1-2 mk currypor, késhegynyi cukor, friss salátalevelek

Elkészítése: Az almát megmossuk, kicsumázzuk, héjastul kis kockákra vágjuk, megöntözzük citromlével, jól összekeverjük. A sajtokat kis kockákra vágjuk. A tejfölbe belekeverjük a fűszereket, megsózzuk, majd beleforgatjuk a citromos almát és a sajtot. Salátalevelekkel bélelt tálra halmozzuk. Jól behűtve kínáljuk. Pirított kifli karikákkal adjuk az asztalra.
Tejföl helyett kefirrel készítve, akár fogyókúrás vacsorának is kitűnő!

BUKOVINAI SALÁTA
(nagybányai recept)
Hozzávalók: 30 dkg burgonya, 20 dkg zöldpaprika, 15 dkg sárgarépa, 15 dkg szalámi vagy füstölt kolbász, 20 dkg zöldborsó, 5 dkg újhagyma, só, majonéz

Elkészítése: A megfőtt burgonyát, sárgarépát apró kockákra vágjuk, összekeverjük a szintén apróra vágott szalámival vagy füstölt kolbásszal, zöldpaprikával, újhagymával, a főtt borsóval. Megsózzuk, és majonézt keverünk hozzá.

HAGYMAÉTELEK

HAGYMATOKÁNY
Hozzávalók: 4 nagy fej vöröshagyma, 1 dl tejföl, olaj, ecet, só, bors, paprika

Elkészítése: A tisztított hagymákat vastagabb karikákra vágjuk, és az olajon megfuttatjuk. Megsózzuk és kevés vizet aláöntve fedő alatt, puhára pároljuk. Fedő nélkül zsírjára sütjük, paprikával és borssal fűszerezzük. Tálalás előtt belekeverjük a tejfölt.

PÁROLT HAGYMA
Elkészítése: Szeletelje fel vörös- és lilahagymát vegyesen. Ezt követően bő olajon, lassú tűzön mintegy negyedóráig párolja. Ne siesse el, legyen szép üveges a hagyma. Párolás közben vegetával ízesítheti. Héjában sült burgonyával kiváló egytál étel.

FŐZELÉKEK

BURGONYAFŐZELÉK
Hozzávalók: 1 kg burgonya, tyúktojásnyi apróra vágott hagyma, só, olaj, babérlevél, bors, tejfel, tej, liszt

Elkészítése: A karikára, vagy kockára vágott burgonyát feltesszük főni. Annyi vizet öntünk rá, hogy ellepje. Sót, borsot, babérlevelet teszünk bele, együtt főzzük. Zsíron két kanál liszttel világos rántást készítünk. Felöntjük vízzel, és a burgonyára öntjük kavargatás közben. Ezután két pohár tejfelből, lisztből habarást készítünk, hozzá öntjük, s állandó kavargatás mellett készre főzzük. Ha sonkalét is teszünk bele, ugyanúgy fejezzük be, mint a babfőzeléket.
Készíthetjük – ahogy már többször is találkoztam vele – parasztosan is. Na, nem sűrű káromkodások közepette, hanem úgy, hogy úgy kezdjük főzni, mintha paprikás krumplit akarnánk készíteni. Ezt az alapot engedjük fel a vízzel, és főzzük készre. Ugyanígy készülhet a krumplileves is, de jóval hígabbra, és abba csak nagyon vékony tejfölös habarást teszünk.

FUSZULYKAFŐZELÉK CSÜLÖKKEL
Hozzávalók: 1 kg füstölt csülök, 1/2 kg fuszulyka, 1 hagyma, 1 babérlevél, 1 szál csombor, 2 kanál liszt és zsír a rántáshoz, só

Elkészítése: A csülköt addig főzzük, hogy a füstölt íz és a só kijöjjön belőle. A vizet leöntjük róla, és friss vízben újra feltesszük főni. Az áztatott fuszulykát akkor tegyük hozzá, mikor puhulni kezd a csülök. Fél főzésben ízesítjük a fűszerekkel, a vizet pótoljuk, ha kell. Amikor kész, berántjuk. A tetejére hagymás-paprikás zsírt tehetünk.

ZÖLDSÉGES ÉS EGYÉB ÉTELEK

ERDÉLYI PADLIZSÁN
Hozzávalók: 2 db padlizsán, 40 dkg sertéshús, 30 dkg paradicsom, 10-10 dkg liszt és vöröshagyma, 3 dl tejföl, 2 tojás, őrölt bors, só

Elkészítése: A megtisztított padlizsánokat sózzuk, pihentetjük, majd borsozzuk, lisztbe mártjuk, és kevés olajon megsütjük. Az apróra vágott hagymát is megpirítjuk, rátesszük a húst, sóval, borsikafűvel ízesítjük, majd a paradicsom felét hozzáadjuk, és a hússal puhára pároljuk. Kiolajozott edényben rétegezzük a padlizsánt és a húst, majd a maradék felszeletelt paradicsomot a tetejére tesszük. A tejfölt összekeverjük a tojással, megsózzuk, és a rakottasra öntjük. Közepes hőmérsékletű sütőben 20-25 percig sütjük.

ERDÉLYI PADLIZSÁNOS LÁNGOS
Hozzávalók: 1 kicsi padlizsán, 40 dkg liszt, 2 közepes nagyságú burgonya, 1 tojássárga, 1-1,5 dl tej, 1 teáskanál só, 3 dkg élesztő, 1 mokkáskanál cukor, 2 paradicsom, 1 gerezd fokhagyma, 1 kis tej vöröshagyma, 3 evőkanál olaj, törött bors bőven, olaj a sütéshez

Elkészítése: Fél dl langyos tejben elkeverjük a cukrot és az élesztőt, majd letakarva, langyos helyen fölfuttatjuk. Vigyázzunk, hogy a tej valóban langyos (és ne meleg) legyen, mert az élesztőgombák a melegtől elpusztulnak! A burgonyát héjastul, kuktában a jelzéstől számítva 5 percig takaréklángon főzzük. Még melegen meghámozzuk és áttörjük. A liszttel, a tojássárgával, az élesztővel és annyi langyos tejjel dolgozzuk össze, hogy közepes keménységű tésztát kapjunk. Cipót formálunk belőle, és langyos helyen (de nem a meleg tűzhelyen), lisztezett tálban, a tetejét is belisztezve, tiszta konyharuhával letakarjuk, és duplájára kelesztjük. Míg a tészta kel, elkészítjük a tölteléket. A padlizsánt megmossuk, letörölgetjük, majd héjastul kis kockákra vágjuk és megsózzuk. A felforrósított 3 evőkanál olajon üvegesre pirítjuk a megtisztított és karikára vágott vöröshagymát, hozzáadjuk a szétzúzott fokhagymát, és a sós létől lecsöpögtetett padlizsánkockákat. Fedő alatt saját levében puhára pároljuk. Ha már üveges, belekeverjük a lehéjazott, karikára vágott paradicsomot, megborsozzuk, és együtt pirítjuk néhány percig. A lángos-tésztát lisztezett deszkán kinyújtjuk, és tenyérnyi darabokat szaggatunk belőle. Egy-egy lángos közepére teszünk a padlizsános töltelékből, a tésztát félbehajtjuk, majd a széleit jól összenyomva, a nyújtófával kissé lelapítjuk. Bő forró olajban mindkét oldalát pirosra sütjük.

Forrás: Gasztrokaland